MAGÁNÉLET

1.1. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a vevő, ha természetes személy, köteles az eladónak közölni vezeték- és vezetéknevét, állandó lakcímét, beleértve az irányítószámot, telefonszámot és e-mail címet.

1.2. A vevő ill. az érintett (a továbbiakban: vevő vagy érintett) az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése és a vele való további kapcsolattartás érdekében önkéntesen ad át személyes adatokat az eladónak. Ezek rendelkezése nélkül az eladó nem tudja megfelelően teljesíteni a vevővel kötött szerződést, így azt a vevővel nem lehet megkötni. Ezen személyes adatok kezelésének célja adóbizonylat kiállítása, szerződéskötést megelőző viszonyok, vásárló azonosítása, rendelés visszaigazolása telefonon vagy e-mailben, áruk kiszállítása, regisztráció a https://marmarabarber.sk webáruházban, végrehajtása marketing tevékenységek, információk a hírekről és promóciós ajánlatokról.

1.3. Az eladó az érintettek személyes adatait marketing célból kezeli kérésük alapján ill. törvény szerinti érintett személy hozzájárulása. nem. 18/2018 Coll. NR SR. Az érintett hozzájárulását személyes adatainak e célból történő kezeléséhez a https://marmarabarber.sk online áruházon keresztül történő árurendeléskor, a https://marmarabarber.sk webáruházban történő regisztrációkor vagy más megfelelő módon adja ki. . Az érintett hozzájárulását a megfelelő négyzet bejelölésével a megrendelés elküldése előtt, vagy a https://marmarabarber.sk webáruházban történő regisztráció során fejezi ki, hogy az eladó személyes adatait a név, vezetéknév, e- e-mail címét az eladó hírekkel, akciós ajánlatokkal kapcsolatos információk küldésével kapcsolatos tevékenységében és azokat marketing információs rendszerében feldolgozta. A Vevő ezt a hozzájárulását határozott időre adja meg az Eladónak, amíg a Vevő személyes adatai kezelésének célja megvalósul.

1.4. A vevő a megrendelés eladónak történő elküldésével becsületesen kijelenti, hogy a Ptk. 11. § bek. törvény 1. -a. A személyes adatok védelméről szóló, módosított 122/2013. számú törvény (a továbbiakban: ZnOOÚ), hogy az eladó személyes adatait az 1.1. pontban meghatározott mértékben kezelje és tárolja. az 1.2. pontban meghatározott célokra. Az Eladó vállalja, hogy a Vevő személyes adatait a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai szerint kezeli és selejtezi. Az Eladó az adatkezelés céljának teljesítését követően haladéktalanul gondoskodik a Vevő személyes adatainak a Kbt. 17. § bek. 1 ZnOOÚ. A vásárló a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását írásban bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás 1 hónapon belül lejár attól az időponttól számítva, amikor a vásárló a hozzájárulás visszavonását az eladónak kézbesítették.

1.5. A Vásárlónak joga és lehetősége van személyes adatait közvetlenül az online módban frissíteni a webáruház honlapján, a vásárló rovatban, közvetlenül a bejelentkezést követően.

1.6. Eladó kijelenti, hogy a Kbt. 6. § bek. 2 betű c) A ZnOOÚ személyes adatokat kizárólag az 1.2. pontban meghatározott célból gyűjt. ezeket az általános szerződési feltételeket.

1.7. Eladó kijelenti, hogy a Kbt. 6. § bek. 2 betű e) A ZnOOÚ gondoskodik arról, hogy a személyes adatok kezelése és felhasználása kizárólag a gyűjtés céljának megfelelő módon történjen.

1.8. Az Eladó kijelenti, hogy a 6. § bek. 2 betű i) A ZnOOÚ a személyes adatokat a jó erkölcsnek megfelelően kezeli, és úgy jár el, hogy ne mondjon ellent a ZnOOÚ-nak vagy más általánosan kötelező erejű jogszabályoknak, vagy ne kerülje meg azokat.

1.9. A vevőnek joga van az eladótól írásbeli kérésre kérni

annak megerősítése, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat kezelik-e vagy sem,

általánosan közérthető formában tájékoztatást a személyes adatok információs rendszerben történő kezeléséről a következő mértékig:

a) az eladó és az eladó megbízottja azonosító adatait,

b) a közvetítő személye; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó a személyes adatok megszerzése során nem a ZnOOÚ 8. §-a szerint jár el,

c) a személyes adatok kezelésének célja,

d) a személyes adatok felsorolása vagy a személyes adatok köre a 10. § bek. 4, első mondat ZnOOÚ a

e) további információk, amelyek a személyes adatok kezelésének valamennyi körülményére és feltételére tekintettel szükségesek ahhoz, hogy a vásárló jogait és törvény által védett érdekeit biztosítsa, így különösen:

- a szükséges személyes adatok megadásának önkéntességére vagy kötelezettségére vonatkozó utasítás; ha az eladó a vevő személyes adatait a vevő ZnOOÚ 11. §-a szerinti hozzájárulása alapján szerzi meg, úgy a hozzájárulás érvényességéről is értesíti, és ha a vevő személyes adatszolgáltatási kötelezettsége közvetlenül kikényszeríthető, kötelező erejű aktusból ered. az Európai Unió nemzetközi szerződése, amely kötelezi a Szlovák Köztársaságot, vagy az eladó értesíti a vevőt arról a jogalapról, amely ezt a kötelezettséget rója rá, és értesíti a személyes adatok megadásának megtagadása következményeiről,

a címzettek köre, ha előreláthatólag vagy nyilvánvalóan személyes adatot bocsátanak rendelkezésükre,

harmadik felek, ha előreláthatólag vagy nyilvánvalóan személyes adatokat adnak át számukra,

a nyilvánosságra hozatal formája, ha személyes adatokat kell nyilvánosságra hozni

harmadik országokban, ha előre látható vagy egyértelmű, hogy személyes adatokat továbbítanak ezekbe az országokba,

1.10. Az 1.14. bekezdés szerinti határozat kiadásakor. a vevő jogosult megismerni a feldolgozás és a műveletek értékelésének rendjét:

általánosan érthető formában pontos tájékoztatást adni arról, hogy személyes adatait milyen forrásból szerezte feldolgozás céljából,

az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok általánosan érthető jegyzéke,

az adatkezelés tárgyát képező hibás, hiányos vagy elavult személyes adataik helyesbítése vagy megsemmisítése,

azon személyes adatainak megsemmisítése, amelyek kezelésének célja megszűnt; személyes adatot tartalmazó hivatalos okiratok kezelése esetén kérheti azok visszaszolgáltatását,

a törvény megsértése esetén kezelendő személyes adatainak megszüntetése,

személyes adatainak zárolása a hozzájárulás visszavonása miatt annak érvényességi idejének lejárta előtt, ha az eladó a vevő hozzájárulásával kezeli a személyes adatokat.

1.11. Vevői jog az 1.10. pont szerint. 3. és 4. pontja csak akkor korlátozható, ha az ilyen korlátozás külön jogszabályból ered, vagy annak alkalmazása sértené a vevő védelmét, vagy mások jogait és szabadságait sértené.

1.12. A vevőnek joga van tiltakozni az eladóval szemben ingyenes írásbeli kérelem alapján

azon személyes adatainak feldolgozását, amelyeket várhatóan vagy feldolgozni fog direkt marketing célból, hozzájárulása és megsemmisítésük kérése nélkül,

a vevő címének, nevének, vezetéknevének és címének felhasználása direkt marketing céljára a postai rendszerben, ill.

a vevő címének, nevének, vezetéknevének és címének megadása direkt marketing céljából.

1.13. A vásárló írásbeli kérelem alapján vagy személyesen, ha az ügy nem halasztható, bármikor jogosult a személyes adatok kezelése ellen a személyes adatok kezelése ellen a 10. § (1) bekezdése szerinti esetekben tiltakozni. 3 betű a), e), f) vagy g) a ZnOOÚ-t indokolt okok kifejtésével, vagy bizonyítékkal arra, hogy jogosulatlan beavatkozást tesznek olyan jogaiba és törvényileg védett érdekeibe, amelyeket a személyes adatok ilyen kezelése konkrét esetben sért vagy sérthet; ha ezt jogi okok nem akadályozzák, és bebizonyosodik, hogy a vásárló tiltakozása megalapozott, az eladó köteles haladéktalanul, amint a körülmények lehetővé teszik, zárolni és megsemmisíteni azokat a személyes adatokat, amelyek kezelését a vásárló tiltakozott.

1.14. Továbbá a Vevő írásbeli kérelemre vagy személyesen nem tiltakozik az Eladó ellen, és nem veti alá magát az Eladó olyan döntésének, amely joghatással vagy jelentős hatással lennének rá, ha az ilyen döntés kizárólag automatizált személyes adatainak feldolgozását. A Vevőnek jogában áll kérni az Eladótól a kiadott határozat felülvizsgálatát az automatizált feldolgozási formától eltérő módon, míg az Eladó köteles a Vevő kérésének eleget tenni, hogy a meghatalmazott személynek döntő szerepe legyen a határozat felülvizsgálatában. döntés; az eladó az 1.21. pontban meghatározott határidőn belül tájékoztatja a vevőt a vizsgálat módjáról és a megállapítás eredményéről. A vevőt ez a jog csak akkor nem illeti meg, ha a vevő jogos érdekeinek védelmét szolgáló külön jogszabály rendelkezik arról, hogy az eladó a szerződéskötést megelőző jogviszonyban vagy a szerződéses jogviszony fennállása alatt úgy határozott, hogy eleget tesz a vevő jogos érdekeinek védelmében. a vevő kérésére, vagy ha az eladó a szerződés más megfelelő intézkedést tett a vevő jogos érdekeinek védelme érdekében.

1.15. Ha a vevő él a jogával

írásban, és a kérelmében foglaltakból kitűnik, hogy jogát gyakorolja, a kérelmet e törvény szerint benyújtottnak kell tekinteni; az e-mailben benyújtott kérelmet vagy a vevő írásban kézbesíti legkésőbb annak elküldésétől számított három napon belül,

személyesen szóban a jegyzőkönyvben, amelyből egyértelműen ki kell derülnie, hogy ki gyakorolta a jogát, mit követel és mikor és ki készítette a jegyzőkönyvet, aláírását és a vevő aláírását; az eladó köteles a jegyzőkönyv egy példányát a vevőnek átadni,

a jelen bekezdés 1. vagy 2. pontja szerinti közvetítő esetén ez utóbbi köteles ezt a kérelmet vagy jegyzőkönyvet indokolatlan késedelem nélkül továbbítani az eladónak.

1.16. Ha a vásárló azt gyanítja, hogy személyes adatait jogosulatlanul kezelik, javaslatot tehet a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalának személyes adatok védelmével kapcsolatos eljárás megindítására.

1.17. Ha a Vevő nem cselekvőképes, jogait törvényes képviselője gyakorolhatja.

1.18. Ha a vevő nem él, a jelen törvény szerinti jogait hozzátartozója is gyakorolhatja.

1.19. Vevő kérése az 1.9., 1.10. 1 /, 3 / - 6, valamint az 1.12. 1.14-re. az eladó térítésmentesen biztosítja.

1.20. Vevő kérése az 1.10. 2 / az eladó térítésmentesen biztosítja, kivéve olyan összegű fizetés esetén, amely nem haladhatja meg a másolatkészítéssel, a műszaki adathordozók szállításával és a vevő tájékoztatásával összefüggő célszerűen felmerülő anyagköltség mértékét, hacsak külön jogszabály másként nem rendelkezik. .

1.21. Az eladó köteles a vevő kérelmét az 1.19. és 1.20. legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül.

1.22. A Vevő jogainak korlátozása az 1.11. az eladó indokolatlan késedelem nélkül írásban értesíti a vevőt és a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalát.

1.23. Eladó kijelenti, hogy a Kbt. 15. § bek. 1 levél b) A ZnOOÚ a vásárló személyes adatait az 1.2. pontban meghatározott célból kezeli. ezeket a feltételeket a következő közvetítőkön keresztül teljesíti: PIANETA sro, DPD sro, TOPTRANS EU as

A megrendelés elküldése vagy regisztráció után a vevő jelentéseket kaphat az eladó áru-, akció- és szolgáltatásajánlatairól. Az előfizető az ügyfélközpontba történő bejelentkezést követően a „Fiókom” és a „Hírlevél” alpontban bármikor lemondhatja a küldést.

A megrendelés elküldése előtti négyzet bejelölésével a vásárló kijelenti, hogy a jelen általános szerződési feltételeket elolvasta, azok tartalmát maradéktalanul megértette és azokkal egyetért.

Az eladó fenntartja a jogot jelen általános vásárlási feltételek megváltoztatására. Az általános szerződési feltételek változásának írásbeli bejelentési kötelezettsége a https://marmarabarber.sk weboldalon történő elhelyezéssel teljesül.

törvény vonatkozó rendelkezései a Ptk. törvény módosításáról és az elektronikus kereskedelemről szóló 22/2004. törvénnyel módosított 128/2002. A módosított 284/2002. 102/2014 Coll. A fogyasztóvédelemről a távértékesítésben.

Az összes bitcoin árat a BitPay partnerünk által biztosított Bitcoin Best Bid (BBB) árfolyam alapján számítjuk át euróból. Minden Bitcoin tranzakcióhoz 15 percig érvényes számla tartozik. Ha a fizetés nem a megadott limiten belül történik, akkor új számla kiállítása szükséges.

Törölt rendelések: A törölt rendelések euróban visszatérítésre jogosultak. A visszatérítést a megrendelés euróban kifejezett értékének teljes összegében utaljuk a vevő kérésének megfelelően a bankszámlára.

Visszaküldött rendelések: A visszaküldött rendelések jogosultak az összeg euróban történő visszatérítésére a vevő kérése szerint a bankszámlára.

Fizetési rendellenességek:

Abban az esetben, ha a Bitcoin nevében történő fizetés során az alábbi helyzetek bármelyike felmerül, ügyfélszolgálatunk megpróbálja felvenni Önnel a kapcsolatot, hogy segítsen megoldani a helyzetet.

Túlfizetett rendelés: A túlfizetett rendelést elfogadjuk, és a szükséges összeget meghaladó összeget visszaadunk a vevőnek.

Nem kellően kifizetett rendelés: A rendelés törlésre kerül, és a befizetett összeg visszakerül a vásárlóhoz.

Késedelmes rendelés: A rendelés törlésre kerül, és a fizetést visszatérítjük a vásárlónak.

Ha sem a Melrose Marmara sro, sem a BitPay nem tudja ellenőrizni a Bitcoin-tranzakció legitimitását, a megrendelés törlésre kerül.

Jelen általános szerződési feltételek a vevővel szemben adásvételi szerződés megkötésével lépnek hatályba.

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJÜNK ÖN?

Ahhoz, hogy az Ön igényeit, kívánságait teljesíteni tudjuk, és ebből következően elképzelései és elvárásai szerint teljesíteni tudjunk, ismernünk kell az Ön személyes adatait. Ezt követően az összegyűjtött adatokat arra használjuk, hogy támogassuk és elmélyítsük a lehető legjobb kapcsolatokat Ön és cégünk, a Melrose Marmara sro között. Annak érdekében, hogy sikeresen teljesíthessük ezt a szándékunkat, szükségünk van az Ön hozzájárulására a személyes adatok feldolgozásához.

Ezeket az információkat a weboldalunkon történő megrendeléskor próbáljuk megszerezni Öntől. Ön automatikusan regisztrált rendszerünkbe. Az Ön neve, vezetékneve, számlázási és szállítási címe, telefonszáma és e-mail elérhetősége áll rendelkezésünkre.

A Melrose Marmara sro cég az egész folyamat során betartja az érvényes jogszabályokat és az általános üzleti feltételeket.

MIÉRT VAN SZÜKSÉGÜNK EZRE az INFORMÁCIÓRA TŐLED?

A személyes adatokat elsősorban a megrendelés elektronikus feldolgozásához, a megrendelésből származó áruk helyes kiszállításához, valamint az Öntől kapott fizetések fogadásához, kiegyenlítéséhez és nem utolsósorban az Önnel való kapcsolattartáshoz használjuk. rendelés. Ezek a feladatok nagyon lényeges és elválaszthatatlan részét képezik munkánknak.

Cégünk, a Melrose Marmara sro marketing céljaira az Ön személyes adatait is felhasználjuk, valamint különféle statisztikák készítésére, amelyeket azonban csak cégünk belső céljaira készítünk. Személyes adatait harmadik félnek – az alvállalkozók és közvetítők kivételével – nem adjuk át, csak azokat az adatokat adjuk át, amelyek az Ön megrendelésének szükséges és sikeres teljesítésében, illetve annak későbbi kézbesítésében szerepet játszanak.

A Melrose Marmara sro elkötelezett e mellett.

HOGYAN MÓDOSÍTHATJA, FRISSÍTHETŐ, TÖRLÉS SZEMÉLYES ADATAIT?

Ügyfeleink személyes adataikat a fiókjukba való belépés után, vagy írásbeli kérelem formájában bármikor szerkeszthetik, melyet az info@barbermarmara.eu e-mail címünkre kell eljuttatni. Ezt követően az Ön személyes adatait töröljük a Melrose Marmara sro adatbázisából, amely a továbbiakban nem fogja azokat feldolgozni.

Ha a továbbiakban nem kíván hírlevelet kapni cégünktől, a Melrose Marmara sro-tól, a hírlevél alján található „leiratkozás” gombra kattintva ingyenesen leiratkozhat.

MI AZOK A SÜTIK ÉS MIT JELENTENEK SZÁMÁNK?

A cookie egy rövid szöveges fájl, amelyet a meglátogatott webhely elküld a böngészőjének. A Melrose Marmara sro cég ezeket az ún cookie-kat, amelyek javítják és egyszerűsítik webhelyünk látogatását & lt; a href = "https://marmarabarber.sk" & gt; https: //marmarabarber.sk< / a & gt ;. Cégünk nem használja fel az Ön személyes adatainak tárolására, és nem osztjuk meg azokat harmadik féllel.

A cookie-k segítségével olyan adatokat kapunk, mint a weboldalunk látogatásainak száma, a vásárlók teljes száma, valamint az interneten vásárolt áruk típusára vonatkozó információk, így az Ön által vásárolt terméket tudjuk ajánlani. akciós áron keresek, pl. a hírlevél használatával.

Az online vásárláshoz engedélyezni kell a cookie-kat a böngészőjében.